Tamplarie >> Tamplarie din aluminiu

TAMPLARIE DIN ALUMINIU

  ISTORIA ALUMINIULUI

Firma noastrÄ Åi-a început activitatea în Bucuresti, Romania, confecÅ£ionând ferestre din aluminiu. Acest tip de ferestre a fost chiar primul produs comercializat de compania noastrÄ. De aceea considerÄm cÄ suntem cunoscÄtori specializaÅ£i ai acestui tip de tâmplÄrie, fiind printre primii de pe piaÅ£a româneascÄ care au produs Åi montat astfel de rame. În decursul anilor, creÅterea internaÅ£ionalÄ a preÅ£ului profilelor din aluminiu, unii producÄtori care au redus Åtacheta, prin folosirea de profile de proastÄ calitate, precum Åi goana continuÄ a românilor dupÄ preÅ£urile convenabile, au redus substanÅ£ial cererea pentru acest tip de produs. ExistÄ ideea, susÅ£inutÄ chiar de unele firmele de tâmplÄrie, cÄ tâmplÄria din aluminiu nu ar fi adecvatÄ sectorului rezidenÅ£ial de case Åi apartamente, idee cu care firma noastrÄ nu este absolut deloc de acord. 

TâmplÄria din aluminiu reprezintÄ o soluÅ£ie extrem de fiabilÄ pentru izolarea clÄdirilor, aceasta având o duratÄ de viaÅ£Ä foarte îndelungatÄ, aproximativ dublÄ faÅ£Ä de tâmplÄria din PVC.

Aluminiul este al treilea element chimic dintre cele mai abundente în scoarÅ£a terestrÄ în urma oxigenului Åi siliciului, acestea fiind Åi elementele cu care are cea mai mare afinitate de a se combina, aluminiul pur negÄsindu-se în naturÄ decât sub formÄ de silicaÅ£i Åi oxizi. Dintre elementele metalice, acesta este cel mai abundent din masa totalÄ a scoarÅ£ei terestre, reprezentând circa 7,3 % din aceasta.

Originea numelui aluminiului provine din cuvântul latin pentru alum Åi anume alumen. În anul 1807 Sir Humphrey Davy a propus ca pe atunci puÅ£in cunoscutul element metalic sÄ se numeascÄ Aluminum, nume care a fost mai apoi alterat de pronunÅ£ia concretÄ în Aluminium, nume care a rÄmas încetÄÅ£enit pânÄ în zilele noastre. DeÅi existenÅ£a aluminiului a fost stabilitÄ ÅtiinÅ£ific de Sir Humphrey Davy în 1808, a fost nevoie de ani Åi ani de cercetare pentru a gÄsi o metodÄ eficientÄ de a extrage metalul din minereu Åi de a putea crea un proces de producÅ£ie care sÄ permitÄ aluminiului sÄ poatÄ fi comercializat pe scarÄ largÄ, în mod industrial Åi în cantitÄÅ£i suficiente.

Aluminiul este un metal destul de "tânÄr" în industrie, în sensul cÄ a fost produs în scopuri comerciale de "numai" 146 de ani. Alte metale, cum ar fi cuprul, staniul, plumbul, au fost cunoscute Åi exploatate de-a lungul istoriei umanitÄÅ£ii, de mii de ani. Cu toate acestea, datoritÄ extraordinarei sale versatilitÄÅ£ii, aluminiul este la ora actualÄ cel mai folosit metal dintre cele neferoase, fiind produs într-o cantitate superioarÄ tuturor celorlalte metale neferoase puse împreunÄ! Ca un exemplu, în anul 1999, au fost produse Åi comercializate pe plan mondial 31 de milioane de tone de aluminiu, 14 milioane de tone de cupru, 6 milioane de tone de plumb Åi numai 0,2 milioane de tone de staniu.

Aluminiul este atât de folosit în zilele noastre, încât este aproape imposibil sÄ ne imaginÄm o lume fÄrÄ el. CalitÄÅ£ile unice, extraordinare, ale acestui metal, alÄturate preÅ£ului relativ ieftin în raport cu acestea, îi conferÄ o gamÄ foarte largÄ de aplicaÅ£ii posibile. În fapt, fÄrÄ acest metal, industria aviaticÄ comercialÄ nici nu ar fi existat! Primul avion din lume mai greu decât aerul, al fraÅ£ilor Wright, s-a putut ridica de la sol datoritÄ faptului cÄ motorul sÄu a fost uÅurat prin înlocuirea oÅ£elului cu aluminiu. Navetele spaÅ£iale ale NASA, cele mai performante vehicule existente pe Terra, sunt construite într-un procent de 90% din aluminiu!!!. RezistenÅ£a Åi uÅurinÅ£a acestui metal, împreunÄ cu excelenta capacitate de a absobi energia cineticÄ, este lucrul ce îl face atât de cÄutat în industriile aviaticÄ, auto Åi a construcÅ£iilor. DatoritÄ uÅurinÅ£ei sale, aluminiul este Åi un metal ecologic, fiind calculat cÄ o tonÄ de aluminiu utilizatÄ în locul unei tone de oÅ£el, folositÄ la construcÅ£ia unui automobil, duc la producerea cu 20 de tone mai puÅ£in dioxid de carbon, pe toatÄ durata de viaÅ£Ä a vehiculului.

Multe din aceste atribute, care fac din aluminiu un metal atât de bun pentru industria mijloacelor de transport, îl recomandÄ pentru construcÅ£ii Åi utilizarea acestuia în exterior. Este un lucru binecunoscut cÄ aluminiul nu rugineÅte. Acest lucru se datoreazÄ faptului cÄ expus în aer liber, suprafaÅ£a aluminiului dezvoltÄ rapid un strat subÅ£ire, microscopic, pe suprafaÅ£a lui, fapt ce îl face complet imun la coroziune. Acest metal nu se va dezintegra sub acÅ£iunea celor mai vitregi factorilor de mediu. Astfel, aluminiul, este perfect adecvat la fabricarea de obiecte care sunt expuse la factori de mediu pe perioade foarte îndelungate. Acesta îÅi va menÅ£ine pe perioade extrem de îndelungate aspectul original, integritatea Åi structura, cu un minim de întreÅ£inere. ProprietÄÅ£ile naturale anticorozive ale aluminiului pot fi îmbunÄtÄÅ£ite prin procedee chimice sau electrochimice de acoperire, precum Åi prin vopsirea cu pulberi în câmp electrostatic, acestea reprezentând soluÅ£ii, care aplicate împreunÄ, conduc la o stabilitate extraordinarÄ ale aspectului Åi integritÄÅ£ii structurale a aluminiului sub aceastÄ formÄ.

Procesul de extrudare al aluminiului, care este cel mai folosit procedeu la ora actualÄ de prelucrare a acestui metal, pentru a-l aduce în starea de a putea fi utilizat în mod concret, constÄ în împingerea sa prin presare forÅ£atÄ, la cald, printr-o matriÅ£Ä de precizie cu scopul obÅ£inerii de profile de formÄ a secÅ£iunii predefinitÄ. Este un procedeu de mare productivitate, iar varietatea foarte mare a formelor posibile conduce la faptul cÄ aluminiul are o foarte largÄ gamÄ de întrebuinÅ£Äri. Pentru cÄ metoda extrudÄrii "pune metal acolo unde trebuie", rezultatul este un produs foarte rezistent, cu o greutate relativ scÄzutÄ. Astfel, greutatea aluminiului este de aproximativ o treime din cea a cuprului, alamei sau oÅ£elului. Procedeul de extrudare este extrem economic Åi versatil. Spre deosebire de altfel de moduri de prelucrare, cum ar fi de exemplu turnarea, la care costul manoperei este contabilizat la fiecare piesÄ în parte, extrudarea reproduce aceeaÅi formÄ, pe termen nelimitat, fÄrÄ costuri suplimentare de pregÄtire.

Cu toate calitÄÅ£ile sale uimitoare, nu este un lucru de mirare, cÄ într-o atât de scurtÄ perioadÄ la scara istoriei, aluminiul a devenit piatra de temelie a societÄÅ£ii moderne!

                                                                                                                             © AMG INTERNAÅ¢IONAL PRO